Nie posiadasz odtwarzacza Flash Player

Zainstaluj FlashPlayer

Najlepiej zagosp. przestrzeń publiczna w Wlkp. - edycja 2020

KONKURS „NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE” – 2020 (X EDYCJA)Zgodnie z regulaminem konkursu składanie zgłoszeń do konkursu miało miejsce do dnia 18 grudnia 2020 r. Wpłynęły 23 zgłoszenia, które poddano ocenie.


Sąd Konkursowy obradował na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 r. w następującym składzie:

  • Piotr Sobczak (Prezes TUP Oddział w Poznaniu) – przewodniczący,

  • Witold Andrzejczak (Sekretarz TUP Oddział w Poznaniu),

  • Joanna Grocholewska (Członek Zarządu Głównego TUP),

  • Adam Kijowski (Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu),

  • Filip Koczorowski (Skarbnik TUP Oddział w Poznaniu),

  • Wojciech Krawczuk (Prezes SARP Oddział w Poznaniu),

  • Jowita Maćkowiak (Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu),

  • Łukasz Mikuła (Wiceprezes TUP Oddział w Poznaniu),

  • Krzysztof Pyszny (Członek TUP Oddział w Poznaniu),

  • Eleonora Rybczyńska (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej TUP Oddział w Poznaniu).

 

Sąd Konkursowy po dyskusji w obecności Sekretarza konkursu – Kol. Magdaleny Trzpil przyznał Grand Prix, I nagrodę, II nagrodę i III nagrodę oraz Wyróżnienie.

 

Grand Prix przyznano: Miastu Poznań (Zakład Lasów Poznańskich) za realizację: Poznawcze szlaki rekreacyjnoturystyczne Leśnictwa Antoninek (Etap I i II).

 

Grand Prix przyznano za właściwe wykorzystanie rekreacyjnych walorów malowniczego terenu leśnego, jego uatrakcyjnienie i funkcjonalne udostępnienie mieszkańcom. Dzięki temu projektowi została poszerzona oferta miejskiej sieci ścieżek turystyczno-rekreacyjnych, a sama inwestycja stała się jej kolejnym interesującym elementem przestrzenno-poznawczym. Sąd Konkursowy docenił zwiększenie walorów rekreacyjnych, które posłużą aktywnemu wypoczynkowi poznaniaków przy jednoczesnym utrzymaniu atutów środowiska przyrodniczego terenu. Ponadto doceniono właściwe potraktowanie powierzonej projektantom przestrzeni, wyznaczenie obszarów bezpośredniego dostępu, poprawę funkcji komunikacyjnej infrastruktury pieszo-rowerowej oraz jakość zaproponowanych rozwiązań kubaturowych i małej architektury, a także właściwą identyfikację wizualną, oznakowanie i informację tematyczną.

 

I nagrodę przyznano Gminie Miasto Złotów za realizację: Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe przy ulicy Promykowej – ogrody tematyczne.


I nagrodę przyznano za promocję zagospodarowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, podkreślenie istotności terenów zielonych w miastach, realizację rozwiązań zwiększających bioróżnorodność oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z regułami adaptacji miast do zmian klimatu. Sąd Konkursowy docenił umiejętne przekazanie mieszkańcom interesujących treści przyrodniczych.


II nagrodę przyznano Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski za realizację: Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej.


II nagrodę przyznano za przeprowadzenie gruntownej rewaloryzacji ogródków jordanowskich, której efektem jest stworzenie nowej i bardzo szerokiej oferty rekreacyjnej, skierowanej do różnych grup użytkowników. Realizacja dobrze wpisuje się w istniejący kontekst przestrzenny, współgrając z otaczającą zielenią, a także cechuje się przyjazną kolorystyką oraz wysokiej jakości wykonaniem. Sąd Konkursowy dostrzega również wartość w uzupełnieniu nasadzeń oraz umiarkowanym stosowaniu nawierzchni utwardzonych.

 

III nagrodę przyznano Gminie Opatówek za realizację: Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej – bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego.

 

III nagrodę przyznano za rewitalizację zdegradowanej przestrzeni z wykreowaniem wnętrza urbanistycznego o wysokich walorach estetycznych. Sąd Konkursowy docenił konsekwentne nawiązanie do zabytkowego otoczenia poprzez wykorzystanie czerwonej cegły jako materiału oraz powielenie form historycznych. Efektem tych działań jest atrakcyjna przestrzeń dla spokojnej rekreacji i wypoczynku w mieście.

 

Wyróżnienie przyznano Gminie Suchy Las za realizację: Teren Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie.


Wyróżnienie przyznano za stworzenie miejsca dedykowanego wszystkim grupom społecznym, nastawionego na szeroko rozumianą integrację i rekreację. Realizacja zlokalizowana jest w strefie pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a terenami otwartymi – leśnymi, bezpośrednio przy pętli autobusowej i w maksymalnym stopniu wpisuje się w kompleksy zieleni wysokiej, które rozdzielają poszczególne strefy aktywności. Sąd Konkursowy zauważył, iż zagospodarowanie terenu cechuje prostota i naturalność, co jest dużym atutem jeśli chodzi o kontakt z przyrodą nawet w bardzo aktywnym uprawianiu jazdy na pumptraku.


Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

 

Poniżej załączamy dokumenty konkursowe oraz zdjęcia nagrodzonych realizacji.

 

Regulamin X edycji konkursu „Najlepiej zagospodarowana….”

Załącznik do regulaminu – formularz zgłoszeniowy

Wyniki konkursu

 

Grand Prix: Poznań (ZLP) - Szlaki Leśnictwa Antoninek

I nagroda: Złotów - Ogrody tematyczne

II nagroda: Ostrów Wlkp. - Ogródki jordanowskie

III nagroda: Opatówek - "Cukiernia"

Wyróżnienie: Suchy Las - Teren aktywnej edukacji i sportu

 

 

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu

ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

e-mail: biuro[at]tup.poznan.pl